Med et kapittel om effektiv endringskommunikasjon, er Keith Munkejord, fagansvarlig i IMG NORD, en av bidragsyterne i boken «Kommunikasjon for ledere og organisasjoner». Peggy Brønn og Jan Ketil Arnulf, begge professorer ved Handelshøyskolen BI, er redaktører for boken som nå har kommet i revidert utgave. I boken, som blir brukt på universitets- og høyskolenivå, deler 17 eksperter av sin kunnskap innen kommunikasjon, organisasjon og ledelse. Boken henvender seg også til ledere som vil lære mer om kommunikasjon i organisasjoner.

I kapittelet du har skrevet sier du at kunnskap og intensjon ikke er nok til å endre atferd, og at vi derfor må gå fra informasjonsfokusert til atferdsfokusert kommunikasjon. Hvorfor er det så viktig å fokusere på atferd?

Dersom vi erkjenner at det ikke skjer en endring uten atferdsendring, så har det store konsekvenser for hvordan man må jobbe med kommunikasjon som verktøy. Mål knyttet til økt salg, færre skader, høyere produktivitet, og lavere kostnader, krever at ledere og medarbeidere gjør noe annerledes og bedre enn det de gjør i dag.

Jeg skiller ofte mellom informasjonsfokusert og atferdsfokusert kommunikasjon. Den førstnevnte fokuserer på informerte medarbeidere og formålet er å bruke interne kanaler for å oppnå dette. Her er det en underliggende antakelse om at bare de har den rette informasjonen så vil de gjøre det rette. Forskningen viser at det er et stort gap mellom hva medarbeidere vet og kan og hva de faktisk gjør. Atferdsfokusert kommunikasjon derimot kjennetegnes ved at man har spesifisert den kjerneatferd som skal forsterkes og spres i virksomheten. Dette er den atferden som har størst effekt på måloppnåelse.

I norske virksomheter ser jeg et paradoks: Noen er flinke til å spesifisere hvilken atferd som må endre seg, men bruker kanaler som ikke har noen effekt på atferd. Andre bruker effektive kanaler, men er ikke spesifikke nok på hvilken atferd som skal endres.

Du skriver om ledere som den viktigste kanalen for å drive endring. Kommunikatører prioriterer ofte å støtte den øverste ledelsen, mens de som fungerer som nærmeste leder har stort behov for støtte til å håndtere ansattes emosjonelle reaksjoner og å drive endring i praksis. Hva kan kommunikatører gjøre for å støtte disse lederne bedre?

Det er store forskjeller mellom virksomheter og hvilke kommunikasjonsressurser de har tilgjengelig internt. Dette setter selvfølgelig begrensninger for hva som er mulig og ikke. Men det er heller ingen tvil om at mye av internkommunikasjonen i norske virksomheter ikke er tilstrekkelig forretningsorientert. 

Man må starte med å stille seg noen grunnleggende spørsmål: Bruker vi tiden vår på de riktige tingene? Hva gjør vi som virker og hvordan kan vi gjøre mer av det? Hvordan bidrar vi til å nå forretningens mål?

Keith Munkejord

Det er ofte ikke godt nok operasjonalisert hvordan man går fra mål, til tiltak, og til slutt måler effekten. Og da snakker vi ikke om å måle antall lesere, likes, og kommentarer, men at man har gode atferdsmål og ser en effekt på de forretningsindikatorene man ønsker å påvirke.

I store virksomheter kan ikke de som har ansvaret for internkommunikasjon støtte ledere på alle nivåer direkte og personlig. Man må derfor bruke de mulighetene teknologi gir for å utvikle innhold og løsninger som både er skalerbare og som hjelper ledere å fasilitere gode prosesser og støtte dem i implementeringen av prosjekter og initiativer. I IMG NORD har vi gjennom flere år utviklet slike løsninger med stor suksess i flere av de største selskapene i Norge. Undersøkelser viser at det er store gap mellom ledere med sterke versus svake kommunikasjonsferdigheter på viktige områder som implementering av strategi, endringseffektivitet, og HMS. Ved å utvikle innhold og løsninger som støtter lederne, bruker du ikke bare den kanalen som har størst effekt på å endre atferd, men du bidrar også til å redusere gapet i kommunikasjonsferdigheter mellom ledere i din virksomhet.

Interessert i å vite mer om våre løsninger? Ta kontakt med Keith på keith.munkejord@imgnord.no

Les mer: